January 23, 2022

GNAT kicks against ‘No Ghana card